Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te sluiten overeenkomst c.q. te verrichten dienst.

Artikel 2

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Brammer Nederland B.V.

Artikel 3

3.1 Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden door schriftelijke bevestiging gesloten.

3.2 Overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd.

3.3 Indien wederpartij bij de acceptatie van de offerte van Brammer Nederland B.V. uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitsluit, wordt de offerte van Brammer Nederland B.V. geacht niet te zijn aanvaard en komt geen overeenkomst met Brammer Nederland B.V. tot stand.

3.4 Indien de wederpartij de offerte van Brammer Nederland B.V. aanvaardt zonder de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk te weerspreken, zijn al-gemene voorwaarden van wederpartij nimmer toepasselijk.

3.5 Algemene voorwaarden van wederpartij binden Brammer Nederland B.V. slechts indien Brammer Nederland B.V. schriftelijk heeft ingestemd met de voorwaarden van wederpartij.

Artikel 4

4.1 Afwijkingen van door Brammer Nederland B.V. met betrekking tot te leveren zaken verstrekte gegevens zijn mogelijk en strekken niet tot schadeplichtigheid van Brammer Nederland B.V..

4.2 Bij bestelling van producten die niet tot de standaard voorraad van de fabriek behoren en derhalve slechts per opdracht worden vervaardigd is Brammer Nederland B.V. gerechtigd om 15% meer of minder dan de bestelde hoeveel-heid te leveren, bij een opdracht van minder dan 10 stuks is Brammer Nederland B.V. gerechtigd 1 stuks meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren. Wederpartij is verplicht het meerdere te voldoen.

Blad 2

Artikel 5

5.1 Zonder nader onderzoek gaat Brammer Nederland B.V. uit van de juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens.

Artikel 6

6.1 De prijzen in de offerte van Brammer Nederland B.V. zijn exclusief B.T.W.

6.2 In geval van verhoging van koersen, belastingen, invoerrechten, (milieu)hef-fingen, vrachten en statiegeld is Brammer Nederland B.V. gerechtigd de prijs te wijzigen, ook al is de offerte van Brammer Nederland B.V. aanvaard.

Artikel 7

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af magazijn”.

7.2 De zaken reizen voor rekening en risico van koper.

7.3 Tenzij wederpartij uitdrukkelijk anders aangeeft, kiest Brammer Nederland B.V. het transportmiddel.

Artikel 8

8.1 De overeengekomen levertijd geldt voor Brammer Nederland B.V. niet als fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is vermeld op de orderbevestiging.

8.2 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Bij overschrijding van de leveringstermijn is koper bevoegd om Brammer Nederland B.V. bij aangete-kende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Eerst nadien kan Brammer Nederland B.V. aansprakelijk worden gesteld voor termijnover-schrijding zonder dat zulks tot annulering of non-betaling leidt, noch Brammer Nederland B.V. verplicht tot enigerlei vergoeding.

Artikel 9

9.1 Indien Brammer Nederland B.V. als gevolg van een niet toerekenbare tekort- koming niet op tijd kan leveren, heeft Brammer Nederland B.V. het recht om de levering op te schorten, dan wel van de levering af te zien.

9.2 Als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Brammer Nederland B.V., die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst rede-lijkerwijs niet van Brammer Nederland B.V. kan worden verlangd.

Blad 3

9.3 In geval van overmacht is Brammer Nederland B.V. bereid met wederpartij te overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben scha-de voor Brammer Nederland B.V. zowel als wederpartij te voorkomen, althans te beperken.

Artikel 10

10.1 Brammer Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in verstrekte adviezen en/of tekeningen.

10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Brammer Nederland B.V. eigenaar van door haar verstrekte adviezen en/of tekeningen en behoudt Brammer Nederland B.V. zich dan ook het reprorecht uitdrukkelijk voor, bij over-treding van welk recht opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van

2.500 per overtreding aan Brammer Nederland B.V. verbeurt, ongeacht het recht van Brammer Nederland B.V. de werkelijke schade te vorderen.

Artikel 11

11.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen betaald te worden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking.

11.2 Bij gebreke van betaling binnen genoemde termijn is wederpartij over het niet betaalde bedrag een rente verschuldigd naar een percentage, naar de wettelijke handelsrente.

11.3 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan het incasso van een niet betaalde factuur, zijn voor rekening van wederpartij. Deze kosten worden bere-kend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van

125 exclusief B.T.W. per factuur.

11.4 Indien wederpartij met de tijdige betaling van een opeisbare vordering in gebreke is, heeft Brammer Nederland B.V. het recht de verdere uitvoering van alle met wederpartij lopende overeenkomsten op te schorten, of desgewenst te ontbinden tot betaling is geschied. Voor verdere levering zal Brammer Nederland B.V. contante betaling kunnen eisen.

Artikel 12

12.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op wederpartij overgaan bij verzending.

Blad 4

12.2 Zolang wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Brammer Nederland B.V. zich de eigendom van de zaken voor, tot wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Brammer Nederland B.V. heeft voldaan.

12.3 Bij gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van wederpartij is Brammer Nederland B.V. bevoegd verzending van zaken uit te stellen, tot wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Wederpartij is dan aansprakelijk voor de door Brammer Nederland B.V. door deze vertraagde levering te lijden scha-de.

Artikel 13

13.1 Brammer Nederland B.V. garandeert, dat de geleverde zaken niet tengevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn, noch anderszins ernstige gebreken vertonen.

13.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Brammer Nederland B.V. geleverde zaken, zal Brammer Nederland B.V. hetzij de geleverde zaken repareren, hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, na terugontvangst in originele staat.

13.3 Brammer Nederland B.V. is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade of enig andere directe of indirecte schade door wederpartij geleden, tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Brammer Nederland B.V..

13.4 Indien wederpartij meent, dat Brammer Nederland B.V. niet voldoet aan zijn garantieverplichtingen, ontslaat zulks wederpartij niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst, of andere met Brammer Nederland B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij anders schriftelijk zou blijken.

13.5 Mocht op grond van wettelijke bepalingen worden vastgesteld dat Brammer Nederland B.V. alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het verzekerde, als wel in redelijkheid verzekerbaar deel. Voor het niet-verzekerde, dan wel in redelijkheid onverzekerbaar deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Blad 5

13.6 Indien Brammer Nederland B.V. ter zake van enige schade, waarvoor Brammer Nederland B.V. krachtens deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, doch door derden mocht worden aan-sprakelijk gesteld, dient wederpartij Brammer Nederland B.V. ter zake volledig te vrijwaren en Brammer Nederland B.V. alles te vergoeden wat Brammer Nederland B.V. aan derden zal moeten voldoen op grond van een met toestem-ming van wederpartij gesloten dadingovereenkomst c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie uitgesproken gerechtelijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

Artikel 14

14.1 Indien wederpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplich-ting, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede ingeval van faillis-sement, surséance van betaling, stil leggen of liquidatie, wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Brammer Nederland B.V. het recht zonder ingebrekestelling de uitvoering van alle met wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten of dit geheel of ten dele te ontbinden of ontbon-den te verklaren, ter keuze van Brammer Nederland B.V., zonder dat Brammer Nederland B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onver-minderd het recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering, die Brammer Nederland B.V. ten laste van wederpartij heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 15

15.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 16

16.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel, of ten dele, van toepassing zijn of nadere overeenkomsten, die van deze overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechter te Haarlem, behoudens anders luidend dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen.

-.-.-.-.-