Ogólne Warunki Handlowe

1. IN TERPRETACJA

Do warunków handlowych (jeśli nie jest to inaczej wskazane w tekście) mają zastosowanie następujące definicje :

Kupujący: nabywający towary i/lub usługi

Dostawca: B rammer S.A. lub inny podmiot z grupy Brammer

Kontrakt: umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Dostawcą na dostawę towarów I/lub usług

Warunki: niniejsze warunki handlowe

Informacje Poufne: wszystkie informacje dotyczące biznesu i finansów stron włączając, ale nie ograniczając do: metod biznesowych, informacji

finansowych, cen, upustów, działań biznesowych, finansowych, marketingowych, planów rozwoju, pracowników, list klientów,

systemów komputerowych i oprogramowania, know-how lub innych spraw związanych z towarami lub produktami i usługami;

dostarczonymi lub uzyskanymi przez którąkolwiek ze Stron; informacji dotyczących relacji którejkolwiek ze Stron ze swoimi

obecnymi lub potencjalnymi klientami oraz potrzeb i wymagań tych klientów

Towary: towary dostarczone lub towary, które mają być dostarczone przez Dostawcę do Kupującego zgodnie z Kontraktem

Strony: K upujący i Dostawca

Usługi: usługi dostarczone lub usługi, które mają być dostarczone przez Dostawcę do Kupującego zgodnie z Kontraktem

2. PODSTAW Y KONTRAK TU

a) Jakakolwiek wycena przedstawiona Kupującemu przez Dostawcę nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do współpracy i nie jest wiążąca dla

Dostawcy, dopóki zamówienie Kupującego nie zostanie potwierdzone pisemnie przez Dostawcę.

b) K upujący może złożyć zamówienie pocztą, faksem, mailem, przez internetowy system sprzedaży lub przez telefon, a Dostawca może je

zaakceptować.

c) K ażdy kontrakt zawarty zgodnie z paragrafem 2b) powyżej podlega tym warunkom, o ile Strony nie postanowiły inaczej w zawartym

Kontrakcie.

d) W szelkie zmiany oraz zastrzeżenia dotyczące warunków muszą być dokonane pisemnie dla ich ważności, przez osobę autoryzowaną przez

Dostawcę.

e) W szelkie błędy drukarskie, urzędowe lub inne błędy lub pominięcia w ofertyzacji, ulotkach sprzedażowych czy w potwierdzeniu zamówienia,

listach i fakturach przekazanych Kupującemu, mogą być przez Dostawcę poprawione bez jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań z jego strony.

f) Żadna informacja włączając, ale nie ograniczając do: zestawień, opisów, szczegółów dotyczących wagi i /lub wymiarów, gwarancji, warunków

i sugestii zawartych w katalogach, cenników, reklam lub innych pisemnych zestawień i komunikacji werbalnej nie powinna być uważana za

różniącą się i przeważać nad niniejszymi warunkami w jakikolwiek sposób.

3. CENA

a) Jeśli nie jest to inaczej uzgodnione przez Strony, cena za towary powinna być ceną z cennika Dostawcy na dzień wysyłki.

b) D ostawca, informując Kupującego przed potwierdzeniem dostarczenia towarów, zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen towarów i/lub

usług w celu odzwierciedlenia podwyżki wywołanej czynnikami od niego niezależnymi włączając, ale nie ograniczając do : wahań kursów

walutowych, znacznej podwyżki kosztów pracy, materiałów lub innych kosztów włączając bez ograniczeń podwyżki przekazane Dostawcy

przez Producentów.

c) K upujący ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku strat, kosztów czy wydatków poniesionych przez Dostawce z winy Kupującego

pośrednio czy bezpośrednio, w przypadku zmiany przez niego daty dostawy, zmiany w ilości i specyfikacji towaru, w przypadku niedostarczenia

wymaganych informacji czy instrukcji.

d) W szystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

e) D ostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia według uznania opłaty za minimalną wartość zamówienia.

4. D OSTAWA

a) D ostarczenie przez Sprzedającego Towarów i usług z opóźnieniem nie będzie podstawą dla Kupującego do zakończenia kontraktu. Dostawca

może dostarczyć towar wcześniej podając uzasadnioną informację Kupującemu.

b) Jeśli Dostawca nie uzgodnił inaczej w formie pisemnej, towary są dostarczana z miejsca Dostawcy, a cena nie zawiera kosztów transportu,

dodatkowych opakowań i ubezpieczenia do miejsca odbioru towaru przez Kupującego.

c) Jeśli Kupujący nie wywiąże się z odbioru towarów lub z potwierdzenia wykonanych usług lub też nie udzieli odpowiednich instrukcji przed

dostawą lub nie poda innej daty dostawy bez szkody dla innych dostępnych środków zaradczych, Dostawca może:

I ) przechowywać towary do czasu realizacji dostawy i naliczyć Kupującemu koszty magazynowania i ubezpieczenia towaru lub

II ) sprzedać towary po możliwie najlepszej dostępnej cenie, w którym to przypadku Kupujący poniesie koszty różnicy w cenie która powinna

być zapłacona Dostawcy zgodnie z kontraktem i jako aktualnie uzyskana. Zasady te powinny również obowiązywać jeśli Kupujący

zobowiązał się do odbioru towaru od Dostawcy, a nie zrobił tego w ciągu 21 dni po poinformowaniu go przez Dostawcę, że takie towary są

gotowe do odbioru.

d) I nformacja pisemna o niepełnej dostawie i/lub o uszkodzeniu towaru w czasie transportu musi być przekazana przewoźnikowi w czasie

dostawy z wyszczególnieniem braków i/lub uszkodzeń lub Dostawcy w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru, pod rygorem uznania utarty prawa

do takiej reklamacji,

e) W szelkie reklamacje dotyczące niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Kupującego muszą być złożone do Dostawcy w formie

pisemnej, w ciągu 14 dni od daty dostawy, pod rygorem uznania utraty prawa do takiej reklamacji,

f) Towary zamówione błędnie mogą być zwrócone na podstawie pisemnej zgody Dostawcy, a Dostawca jest upoważniony do pobrania opłaty za

wszelkie straty z powody błędu Kupującego. Właściwie zatwierdzone zwroty mogą być przesłane do dostawcy na koszt Kupującego.

g) Jeśli Kupujący jest upoważniony do zwrotu towaru z jakiegokolwiek powodu, taki zwrot musi nastąpić w ciągu 6 tygodni od daty dostawy.

Przedłużenie tego okresu może nastąpić na podstawie pisemnej zgody Dostawcy.

h) W przypadku, kiedy towary są trzymane przez Dostawcę dla Kupującego w oczekiwaniu na zamówienie Kupującego, Dostawca może

powiadomić Kupującego aby zrealizował ich odbiór lub zaakceptował wysyłkę wszystkich pozostałych towarów, w zależności od tego które

rozwiązanie jest właściwsze, w ciągu 6 miesięcy od daty takiego powiadomienia. Wszelka zaległa zapłata na dzień wygaśnięcia tego okresu

musi być niezwłocznie uiszczona.

i) D ostawca jest upoważniony do odwołania potwierdzonego zamówienia lub wycofania Dostawy , jeśli Kupujący nie wywiązuje się ze

zobowiązań wobec Dostawcy.

j) D ostawca ma prawo uważać, że jakakolwiek osoba podpisująca potwierdzenie dostawy w imieniu Kupującego ma do tego stosowne

upoważnienie.

5. ZAPŁATA

a) Termin zapłaty powinien być istotnym punktem kontraktu.

b) W przypadku gdy Kupujący nie dokona zaległej zapłaty dotyczącej kontraktu pomiędzy nim a Dostawcą, Dostawca jest upoważniony do

zakończenia kontraktu i nie jest zobowiązany do dokończenia części kontraktu, która nie została jeszcze wykonana ani do zobowiązań

wynikających z gwarancji lub rękojmi.

c) Jeśli Kupujący nie wywiąże się z zasad zapłaty za jakąkolwiek fakturę, Dostawca może według własnego uznania domagać się niezwłocznie

którejkolwiek lub wszystkich zaległych zapłat.

d) Jeśli Kupujący nie wywiąże się z zapłaty do daty płatności, Dostawca bez szkody dla innych praw i rozwiązań jest upoważniony do naliczenia

Kupującemu odsetek ustawowych.

e) D ostawca zastrzega sobie prawo do uregulowania długów Kupującego w związku z jakimkolwiek kontraktem kwotami, które on sam zalega

Kupującemu z jakiegokolwiek powodu.

6. GWARAN CJA i RĘKOJMIA

a) W szelkie postanowienia dotyczące gwarancji i uprawnień z rękojmi wynikające z przepisów prawa (o ile ich wyłączenie jest dozwolone) lub też

wynikające z wcześniejszego sposobu pracy czy zasad handlowych), a odnoszące się do jakości towarów lub ich dostosowania do konkretnego

przeznaczenia lub też odnoszące się do zgodności towarów z ich opisem czy próbkami, niniejszym nie mają zastosowania.

b) D ostawca (w związku z kontraktem, deliktem) nie ponosi odpowiedzialności za zgubę, zniszczenie lub za jakiekolwiek widoczne wady

jakościowe lub stan towarów przed dostawą lub za jakąkolwiek reklamację dotyczącą przypadku, w którym jakikolwiek produkt dostarczony

zgodnie z kontraktem posiada defekt, został zgubiony, uszkodzony lub też nie spełnia warunków kontraktu lub też za niedostarczenie towarów,

jeżeli reklamacje dotyczące powyższych przypadków nie są przedstawione Dostawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dostawy.

c) Jeśli reklamacja Kupującego jest uzasadniona zgodnie z paragrafem 6(b), Dostawca zobowiązuje się w zależności od własnego wyboru zastąpić

lub naprawić produkt lub jego część, a Kupujący akceptuje to zastąpienie lub naprawę i jego roszczenia są w pełni zaspokojone.

d) W przypadku towarów wytwarzanych przez Dostawcę lub usług dostarczanych przez Dostawcę, jeśli w ciągu 12 miesięcy od dostawy w

jakimkolwiek produkcie lub usłudze zostanie wykryta wada Dostawca, według uznania albo udzieli kredytu kupieckiego Kupującemu na całą

sumę zapłaconą przez niego za takie towary albo naprawi lub ponownie wykona usługę nieodpłatnie, w miejscu wskazanym przez Kupującego

oryginalnie, pod warunkiem, że za takie towary, czy usługi została dokonana zapłata.

e) W przypadku gdy towary nie są wytwarzane przez Dostawcę, Dostawca w możliwym zakresie przekazuje Kupującemu wszelkie prawa z tytułu

gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem, że towary zostały zaakceptowane i zapłacone.

f) W celu skorzystania z praw zawartych w paragrafie 6(d) Kupujący w ciągu 7 dni od pojawienia się takich wad lub defektów lub ich

zdiagnozowania poinformuje Dostawcę i na jego pisemne polecenie, zwróci uszkodzone towary do Dostawcy.

g) D ostawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z wadami wynikłymi z działań, zaniedbań lub błędów Kupującego, jego pracowników,

agentów włączając, ale nie ograniczając do zużycia podczas eksploatacji, celowego zniszczenia, zaniedbania, nieodpowiednich warunków

pracy, niedostosowania się do instrukcji dostawcy czy producenta, nieodpowiedniego użycia, nieodpowiedniej instalacji czy naprawy lub użycia

nieodpowiednich smarów.

h) D ostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne porady lub rekomendacje udzielane przez jego pracowników, reprezentantów, agentów,

subkontraktorów co do przechowywania, zastosowania, używania lub za jakiekolwiek oświadczenia lub czynności związane z towarami i

usługami, które nie zostały potwierdzone pisemnie.

i) W przypadku dostarczania próbek produktów do Kupującego i dalszych zamówień takich samych produktów i w przypadku, gdy takie próbki

są zaakceptowane po ich otrzymaniu, Kupujący polega tylko i wyłącznie na własnej opinii o tychże próbkach, a sprzedaż tych produktów jest

traktowana jak sprzedaż próbek. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku reklamacji związanych z takimi towarami, o ile

są zgodne z zaakceptowanymi próbkami.

7. ODSZKODOWANIE

a) K upujący zapewni Dostawcy całkowite i skuteczne odszkodowanie za wszelkie koszty, reklamacje, żądania, straty czy zobowiązania wniesione

przeciwko Dostawcy lub przez niego poniesione, a wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z przekroczenia lub z domniemania przekroczenia praw

patentu, znaku towarowego, nabytych praw i intelektualnych praw własności w związku z importem, produkcją czy sprzedażą towarów, jeśli te

czynności były wykonywane na specjalne zamówienie lub wymogi Kupującego.

b) K upujący zapewni Dostawcy całkowite i skuteczne odszkodowanie za wszelkie straty lub zobowiązania, które są poniesione przez Dostawcę

jako rezultat zaniedbań Kupującego lub jego agentów, w trakcie odbierania towaru od Kupującego.

8. R YZYKO I WŁASNOŚĆ

a) Towary pozostają własnością Dostawcy do czasu uiszczenia przez Kupującego zapłaty za towary i usługi dostarczone lub które mają być

dostarczone. Do tego czasu Kupujący przetrzymuje towary jako depozytariusz, trzyma je oddzielnie od towarów należących do Kupującego

lub osób trzecich, a także przechowuje je w odpowiedni sposób, chroni je i oznacza jako towary należące do Dostawcy. Po upływie ustalonego

terminu płatności Dostawca, według swego wyboru, może nadal żądać zapłaty za Towary lub zwrotu Towarów przez Kupującego, na jego koszt.

b) K upujący ponosi ryzyko związane z Towarami od czasu ich dostarczenia do Kupującego lub do innego podmiotu trzeciego wskazanego przez

Kupującego, jak również po upływie 7 dni od zawiadomienia przesłanego przez Dostawcę informującego, że towary są gotowe do odbioru.

Ryzyko przechodzi także na Kupującego, jeżeli Kupujący lub podmiot trzeci wskazany przez Kupującego bez powodu nie wywiąże się z

zaakceptowania dostawy po terminie dostarczenia Towarów.

c) K upujący niniejszym udziela Dostawcy, jego pracownikom, agentom i subkontraktorom nieodwołalnej zgody na wejście do pomieszczeń, gdzie

Towary są przechowywane, aby ponownie zostały przejęte lub sprawdzone.

d) W przypadku, gdy na terenie Kupującego istnieje magazyn konsygnacyjny Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wejścia na teren

Kupującego w każdym czasie, w celu usunięcia magazynu, gdy zdecyduje, że istnieje ryzyko braku zapłaty, nieautoryzowanego wykorzystania

lub usunięcia Towarów z magazynu.

9. IN FORMA CJE POUFNE

Każda ze Stron z uwagi na informacje poufne niniejszym zgadza się:

a) utrzymywać informacje poufne w bezwzględnej tajemnicy i sekrecie,

b) nie wykorzystywać informacji poufnych chyba, że dotyczy to korzystania z praw i wypełnienia zobowiązań niniejszego kontraktu,

c) nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim, przy czym jakikolwiek podmiot z Grupy Brammer nie będzie uważany za podmiot trzeci,

d) ograniczyć ujawnianie informacji poufnych do informacji istotnych i potrzebnych pracownikom lub innym osobom, które potrzebują takich

informacji w celu wypełniania swoich obowiązków tak, jak jest to zawarte w kontrakcie oraz upewnić się, że tacy pracownicy lub inne osoby są

świadome faktu, iż informacje te są poufne.

10. ZAKOŃCZENIE I ODW OŁANIE UM OWY

a) D ostawca może odstąpić od realizacji Kontraktu w każdym czasie jeśli :

I ) K upujący jest bankrutem (jest niewypłacalny) lub złożył wierzycielom propozycję otwarcia postępowania naprawczego,

II ) jeśli na majątku Kupującego jest ustanowiony zarządca komisaryczny, likwidator, syndyk masy upadłościowej, kurator

III ) jeśli Kupujący deklaruje lub grozi zaprzestaniem działalności biznesowej,

I V) jeśli istnieje sądowy nakaz zajęcia własności Kupującego lub inne postępowanie obciążające majątek Kupującego,

V) jeśli Kupujący przekroczy postanowienia kontraktu i nie naprawi takich naruszeń w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia,

bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych,

VI) jeśli do wskazanego dnia płatności nie została zapłacona w całości jakakolwiek faktura wystawiona poprawnie przez Dostawcę na

Kupującego.

b) Prawo do zakończenia kontraktu przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 zawiera prawo do zawieszenia jakichkolwiek

dalszych dostaw i/lub usług, które miały być wykonane zgodnie z kontraktem.

c) Po zakończeniu umowy, jeśli jakiekolwiek towary zostały dostarczone do Kupującego, a nie zostały zapłacone natychmiast powstaje należność

do zapłaty, bez względu na jakiekolwiek wcześniejsze porozumienia w tym zakresie dokonane.

d) K upujący bez porozumienia pisemnego z Dostawcą nie może anulować zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Dostawcę. W

przypadku anulowania lub przerwania zamówienia, Kupujący rekompensuje Dostawcy wszystkie straty włączając, ale nie ograniczając do

utraty zysku, kosztów, opłat i wydatków poniesionych przez dostawcę jako wynik takiego anulowania lub przerwania.

11. SI ŁA WYŻSZA

Dostawca nie odpowiada względem Kupującemu, a kontrakt nie jest naruszony, w przypadku opóźnienia lub niedopełnienia postanowień

kontraktu, jeśli miało to miejsce z przyczyn niezależnych od Dostawcy włączając, ale nie ograniczając do następujących zdarzeń:

a) eksplozja, nawałnica, pożar, wypadek;

b) wojna lub groźba wojny, sabotaż, powstanie, zamieszki cywilne, rekwizycja;

c) zmiany aktów prawnych, wprowadzenie restrykcji lub zakazów lub innych środków podjętych odpowiednie organy państwowe lub

samorządowe;

d) zmiany regulacji dotyczących importu i eksportu oraz wprowadzone embarga;

e) strajki, blokady lub inne działania tego rodzaju;

f) braki w dostarczaniu energii elektrycznej lub awarie maszyn;

g) braki w Dostawach z przyczyn wskazanych wyżej.

12. OGRANI CZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) Odpowiedzialność Dostawcy za szkodę wynikającą z kontraktu jest ograniczona do wartości produktów i/lub usług w stosunku do których taka

odpowiedzialność powstała,

b) D ostawca nie jest odpowiedzialny w żadnych okolicznościach za utratę produkcji, zysku, kontraktów, obrotów lub oczekiwanych oszczędności,

za wzrost kosztów operacyjnych, lub innych strat finansowych, ekonomicznych czy też za jakąkolwiek niebezpośrednią stratę poniesioną przez

Kupującego czy przez podmiot trzeci będących w kontrakcie z Kupującym,

c) Jeśli Dostawca zobowiąże się do wykonania usługi zgodnie z projektem i/lub specyfikacją i/lub instrukcją Kupującego, dostawca nie odpowiada

za żadną stratę wynikłą w części lub w całości z zastosowania takiego projektu, specyfikacji czy instrukcji,

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) K upujący może przenieś prawa lub obowiązki wynikające z kontraktu tylko na podstawie pisemnej zgody Dostawcy,

b) K ażde zawiadomienie przekazane jednej stronie przez drugą powinno być w formie pisemnej, zaadresowane na główny adres lub adres podany

do korespondencji.

c) Jeśli którakolwiek część lub części kontraktu zostanie uznane przez odpowiedni organ za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na

ważność pozostałych postanowień,

d) K ontrakt podlega prawu polskiemu i właściwości sądu dla siedziby Dostawcy,

e) D ostawca w celu sprawdzenia kondycji finansowej Kupującego ma prawo przekazać informacje o Kupującym do wywiadowni gospodarczej.

Obowiązuje od 21.05.2012 r.